אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת וארא

"מהנקודה הנמוכה ביותר כמו שחווינו בשמחת תורה ברצח הנוראי בתולדות מדינת ישראל, משם תצמח גאולתנו" פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


כאשר נגלה הקב"ה למשה רבינו במעמד הסנה, הוא מטיל על משה את השליחות להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא נותן לו שלושה אותות: המטה הנהפך לנחש, היד של משה מצטרעת והמים הופכים לדם.

אותות אלו ניתנו במקורם כדי שבני ישראל יאמינו למשה, אך הקב"ה מצווה עליו במפורש לעשותם גם בפני פרעה "ראה כל המופתים אשר שמתי בידך - ועשיתם לפני פרעה".

ישנם אותות וישנם מכות המכות נועדו למצרים והם שונים מהאותות שמופנים אל העם. במעמד הסנה - משה נצטווה לקחת מעט מים מהיאור ולשפוך אותם ליבשה, "והיו לדם ביבשת" ואילו במכת הדם - כל מימי היאור נהפכו לדם. היאור הוא כוחם של מצרים מבחינה פיזית. פגיעה ביאור היא פגיעה ביכולת הקיום של מצרים. באות הזה הקב"ה אומר לישראל שגם כוחם הפיזי של מצרים נתון בידיו של ה' ומה שנראה מאיים על ישראל הקב"ה יכול לפגוע בו

האות של הצרעת בא לרמוז לישראל שעליהם להיות מאמינים. כי הצרעת מגיעה כאשר ישנו חסרון באמונה. יש לדעת בצורה ברורה שהכח המניע את העולם הגשמי הוא האמונה, ועם ישראל שהם "מאמינים בני מאמינים" לכח הזה יש יכולת להתגבר על כל המכשולים שמציבה המציאות המעשית.
דבר מעניין הוא שבאות של המטה נעשה עם מטהו של משה, המטה נהפך לנחש ואילו מול פרעה הוא נהפך לתנין.

כשנהפך מטהו של משה לנחש האות הזה הוא עבור עם ישראל. הנחש מזכיר לנו את חטא אדם הראשון והקללה שנתקלל בעבור זאת הנחש "על גחונך תלך ועפר תאכל". זה מראה את ההשפלה וזה בא בעצם לסמל  את מצבם של בני ישראל במצרים שפלים ועבדים. המטה היציב והזקוף מושלך ארצה מושפל עד עפר כמו הנחש המקולל. רק כאשר משה ישלח את ידו ויאחוז בזנבו של הנחש ברגע שעם ישראל מושפלים עד עפר "הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב" אז משם תצמח הגאולה מהמקום הכי שפל.  

וכך מובא בילקוט שמעוני הושע, תקל"ג, בשם מדרש תהלים מה ג': "אמרו ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע, אימתי אתה גואלנו? אמר הקב"ה, לכשתרדו במדרגה התחתונה, אותה שעה אני גואל אתכם, דכתיב... 'כי שחה לעפר נפשנו', מה כתיב בתריה: 'קומה עזרתה לנו'. אמר הקב"ה, הכל מכם. כשושנה זו מפורחת ולבה למעלה, כך אתם כשתעשו תשובה ויהי לבבכם למעלה מכוון כשושנה הזו למעלה, אני גואל אתכם"...

דהיינו הגאולה הסופית תבוא  לאחר שלבם של ישראל יהיה מופנה אל הבורא ואם לא יבואו יסורים נוראים ועד שיהיו ישראל למטה, במדרגה הנוראה ביותר של שפלות, ומשם יגאלנו הבורא.

המופת של אהרן מיועד לפרעה ומצרים המראה להם את עוצמתו של התנין. בנבואת יחזקאל פרעה ראה את עצמו כ"תנין הגדול השוכן בתוך יאוריו". הוא מרגיש שיש לו עוצמה גדולה, בא אהרון ומראה להם שמקור העוצמה הוא הבורא יתברך ורק הבורא נותן לפרעה כח, כוחות הרע שבעולם גם הם מקורם בכוחות אלוקיים.

ה' רוצה לומר לישראל שגם מצרים - "התנים הגדול" יונק את כוחו ממקור אלוקי, ולכן ישראל אינם צריכים לחשוש מהם כי המטה לכשעצמו הוא עץ יבש. ולכן כאשר גם החרטומים עושים זאת באה הוכחה נוספת שמטה אהרון בולע את מטות כולם בזה הוא מראה כי תנינו של עם ישראל בולע את תניניהם של חרטומי מצרים, וכולם יראו את העצמה של ישראל.

בעמדנו מול אויבים עלינו כיום יש לנו לזכור את הפסוק בספר מיכה "כימי צאתך בארץ מצרים אראנו נפלאות". וכך כותב רבנו בחיי "ודע כי ענייני הגלות הזה הראשון לענייני גלותנו זה האחרון שאנו עומדים בו בשעבוד ויסורין ברשות מלכות אדום ואנו מצפין לישועת ה' יתברך כעניין שאמר דוד ע"ה על העניין הזה (תהלים קל) 'נפשי לה' משומרים לבקר שומרים לבקר' ממתינים וחוזרים וממתינים"... "ואם תתאחר הגאולה לבא הכל להוסיף לנו שכר טוב ולהטיב אותנו באחריתנו וכדי להוסיף פורענות ועונש לאותם המשתעבדים בנו וכשם שמצינו שנדחקה להם השעה לישראל במצרים מעת בא הגואל הראשון לפני פרעה ואמר לו בדבר ה' יתברך שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, ואחרי זאת כבדה עליהם העבודה ונתעוררה עליהם השנאה ונתוספה ביניהם מאד על מה שהיתה, כן בגאולתנו זאת העתידה בהיגלות הגואל האחרון תתעורר השנאה בין העכו"ם לישראל ויוסיפו שעבוד על שעבודם".

נזכור את שלושת האותות ונדע שמקור הכח בעולם הוא הבורא יתברך ויש לנו להאמין בו כי כל אויבנו הם בעצם מטהו של הקב"ה האומר להם להכותנו. יש לנו להפנים כי מהנקודה הנמוכה ביותר כמו שחווינו בשמחת תורה ברצח האכזרי והנוראי בתולדות מדינת ישראל, משם תצמח גאולתנו. עלינו להתקרב אל הבורא ולחשוף את כח האמונה שלנו מאמינים בני מאמינים ואין עוד כח היכול לעמוד אל מול כח האמונה.

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.