אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-יה לפרשת וישלח

"העם היהודי צריך להיות מובדל מהעמים האחרים על מנת לשמור על קדושתו וייחודיות". פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


העיר שכם מופיעה בפרשתנו כמוקד לפורענות. הגמרא  דורשת את הפסוק "וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו" (מלכים א', י"ב,א): "תנא משום ר' יוסי: מקום מזומן לפורענות. בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו אחיו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בית דוד" .

בפרשתנו מובא סיפור עינויה של דינה בת יעקב דינה ואנו תמהים על סיפור כזה שבאמת אינו מוסיף כבוד למשפחת יעקב אבינו "ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ" (בראשית ל"ד, א). 

ר' יצחק אברבנאל מבאר: " לראות בבנות העיר, במלבושיהן ותכשיטיהן, יען לא היה בבית יעקב שום נערה בלתה, והיא רצתה ללמוד מנערות העיר. אך יש מרבותינו שראו ביציאתה מעשה של חוסר צניעות "ותצא דינה בת לאה" – זה שאמר הכתוב "כל כבודה בת מלך פנימה" (תהלים מ"ה, יד). אמר ר' יוסי, כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית, ראויה להנשא לכהן גדול וכן "ותצא דינה בת לאה" – "ולא בת יעקב היא, תלאה הכתוב באמה. מה לאה יצאנית, אף זו יצאנית. ומנין? דכתיב "ותצא לאה לקראתו" (בראשית ל', ט"ז)

טעם אחר המובא במדרש לחטיפתה של דינה, תולה את האשמה ביעקב: "כיון שבאו המלאכים ואמרו לו "באנו אל אחיך אל עשו" (בראשית ל"ב,ז) – נטל יעקב דינה ונתנה בתיבה, שלא יראה אותה עשו ויטול אותה לאשה. אמר לו הקב"ה חסכת אותה ממנו, חייך, לאדם ערל היא מתוקנת... אילו הייתה נישאת לעשו, שמא הייתה מגיירת אותו

אנו רואים מצד אחד שמירת יתר של יעקב אבינו על משפחתו וטהרתה ומצד שני פריצת הגבול על ידי דינה שהובילה בסוף לתוצאה קשה. תורתינו הקדושה מזהירה אותנו בהזדמנויות רבות מפני הישיבה עם הגויים שמא נלמד ממעשיהם ואף חז"ל גזרו גזירות למניעת התבוללות כדוגמת בישולי גויים משום חתנות וכו' בספר דברים פרק ז' פסוקים ג' ד' כתוב:"ולא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובנו לא תקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלוהים אחרים וחרה אף ה' בכם והשמידך מהר"

עם ישראל הוא עמו הנבחר של ה', "גוי קדוש". העם היהודי צריך להיות מובדל מהעמים האחרים על מנת לשמור על קדושתו וייחודיותו. איסור נישואי התערובת בא כדי לשמור על עם ישראל שלא יתערב זרע קודש בשאר העמים שלא רצו לקבל את התורה אין זאת גזענות אלא שמירה על יחודיות כעם שקיבל את התורה. וגם שהעבודה זרה המצויה אצל הגויים לא תשפיע על עם ישראל.

ר' יצחק עראמה בספרו "עקידת יצחק "מרחיב בעניין איסור חיתון עם עמי כנען: "והנה מפני שהאנשים האלה בני יעקב אבינו... הם זרע מבורך ומטע ה' להתפאר, והם גדלו מלידה ומבטן על שרשי האמונה האמיתית... וידעו והשכילו כי הבדל יבדילם אלוקים מכל עמי הארצות כתרומת גורן. ומיום אשר כרת ה' את אברהם ברית המילה, לא יבוא בם עוד ערל וטמא. ונוסף עוד מה שנתברר להם את כל הטורח אשר טרח אברהם זקנם כדי שלא יקח יצחק אשה מבנות הכנעני והאמורי. וגם מה שצוו יצחק ורבקה את יעקב אביהם. והא-ל יתעלה גמר עמהם והשלים עמו למלאות אשפתו כולו זרע אמת בי"ב שבטים, אשר לא  באת ביניהם רק נקבה אחת, אשר מכל זה ידעו כי ההתחתנות בהם הוא דבר נמאס בעיני האלוקים מאד. כל שכן שיעשה בבשר קודש הקדשים אשר כזה את דבר הנבלה הזאת. והנה במקום שיש חילול השם ותועבת נפשו, לא ראו לחלק כבוד לחוקי דתי המדינות ונימוסיות.


לעילוי נשמת אביהו זכריה ז"ל בן אסף ושרה שיבלח"ט
 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.