אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

דבר תורה ליום הכיפורים

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" - דבר תורה ליום הכיפורים מאת הרב אביאל עמר


מעלת יום הכיפורים ידועה היא בו מוחל ה' על כל עוונות עם ישראל יום מיוחד בשנה בו הקב"ה מוחק את עוונותינו וכמובן זאת בנוסף לתשובה מעומק הלב וארבעה חלוקי כפרה כמובא בגמרא ביומא.

זה היום הוא רק לעם ישראל. יום הדין ראש השנה בו ה' דן את כל העולם כולו אך יוה"כ הוא זמן כפרה רק לבניו של הקב"ה.

מתנה טובה נתן לנו יוצרינו עוד כמו שנאמר: "בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל ותאמר שובו בני אדם" התשובה קדמה לבריאת העולם. מתנה טובה שאינה נתפסת בשכל אנושי התשובה מאפשרת לחוטא לשנות למפרע את סיפור חייו, דבר שלא קיים במציאות. 

זהו תהליך שאין בו כל הגיון. כמו שאומרים חז"ל בתלמוד הירושלמי במסכת מכות פרק ב' הלכה ו': אמר רבי פינחס: 'על כן יורה חטאים בדרך' (תהילים כה) שמורה דרך תשובה. שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו? אמרה להם 'חטאים תרדף רעה'. 

שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו? אמרה להן 'הנפש החוטאת היא תמות'. שאלו לקודשא בריך הוא חוטא מהו עונשו? אמר להן יעשה תשובה ויתכפר לו וזה מה שכתוב: 'על כן יורה חטאים בדרך'. רק מי שברא אותנו יודע את פנימיותנו ויודע את הטבע שטבע באדם ורק הוא יכול לומר "יעשה תשובה ויתכפר לו".

התשובה מתבססת רק על האמונה בקב"ה ההופך את עברו של החוטא. וכפי שמוצאים אנו את המהפך שעובר החוטא השב בתשובה במסכת יומא דף פ"ו כתוב: "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות". וכן את דברי הרמב"ם בהלכות תשובה בפרק ז' "אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ומתועב, והיום הוא אהוב ונחמד וקרוב וידיד וכו' החטא מבדיל בין האדם לבין הבורא כמו שכתוב בישעיה  נ"ט ב': "עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלו-היכם".

כאשר האדם חוטא הוא מנתק את הכוח האלוקי הקיים בו משעת בריאתו כמו שכתוב:"ויפח באפיו נשמת חיים" ולמדנו - כל דנפח מדיליה נפח. מכאן שבאדם קיים כח רוחני של הבורא שהוא גם המבדילנו מן הבהמות "ויהי האדם לנפש חיה" – לרוח ממללא (כח הדיבור הקיים רק בבנ"א).

אדם שחוטא הוא בעצם כורת את עצמו מריבונו של עולם. חותך את ענף החיים המחייה ומקיים אותו (וזה בעצם עניין הכרת, ואין כאן המקום להאריך). וכשעם ישראל חוטאים החלק האלוקי שבישראל שהיא השכינה מתרחקת ממקורה וזה מה שנקרא שכינתא בגלותא  ולא רק שאינה ממשיכה את השפע לישראל אלא אף כוחה ניתן לזרים. "אלא תולדות השמים והארץ בהבראם" דרשו חכמים: בה"א בראם. באות ה"א האחרונה של שם ה' בראם. וכשעם ישראל חוטאים הם מרחיקים את האות ה' האחרונה משם הוי"ה. אבל כאשר עם ישראל שב בתשובה הם מחזירים את האות ה"א למקורה ושמו של הקב"ה נעשה שלם. וזה נרמז במילה "תשובה". תשוב ה"א. להשיב את הה"א למקורה וזה מה שכתוב ושבת עד ה' אלו-היך" וכך נזכה למעלה של יום הכיפורים בו נהיה טהורים ונקיים אהובים ונחמדים וקרובים לקדוש ברוך הוא.

יהי רצון שיקבל הקב"ה את תשובתנו ברחמים וברצון ונזכה לראות עין בעין בשוב ה' ציון ובנחמת ירושלים והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה'

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.