אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת שמות

"גם בתקופות חשוכות שאין נראית ישועה לעין, היאוש, באה התורה ללמדנו שיש להמשיך את סדר". פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" פרשתנו פרשת שמות מתחילה את ספר הגלות של עם ישראל השעבוד בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, הגמרא במסכת סוטה דף י"ב ע"ב מתארת לנו את היאוש שהיה שם עד כדי כך שכולם גרשו את נשותיהן בעקבות עמרם גדול הדור. תנא: עמרם גדול הדור היה; כיוון שגזר פרעה: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" אמר (עמרם): "לשווא אנו עמלין". עמד וגירש את אשתו, ועמדו כולם וגירשו את נשותיהם.

אמרה לו בתו: "אבא, גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות! פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא! פרעה הרשע, ספק עצתו מתקיימת, ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק, וודאי גזרתך מתקיימת!"

עמד והחזיר אשתו - עמדו כולם והחזירו נשותיהם.

בשואה הנוראית התפרסם בגטו וורשה מכתבו של הרה"ק רבי משה בצלאל אלתר, אחיו של האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי אמת", בו הוא מכריע יחד עם כמה דיינים משארית הפליטה שהתכנסה בגטו וורשה: שהחיים צריכים להמשיך להתנהל כסדרם, עד כמה שניתן גם בעניין זה של חיי נישואין והבאת ילדים לעולם. ועל זה ועל כגון זה נאמר בהדי כבשי דרחמנא למה לך, אין אנו יודעים חשבונו של עולם מי לחיים ומי לא. 

חיזוק לכך מהגמרא בבבא בתרא דך ס' ע"ב בשורות האחרונות מביאה תניא אמר ר' ישמעאל בן אלישע.... ומיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצות ואין מנחת אותנו ליכנס לשבוע הבן ואמרי לה לישוע הבן, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.
בספר תורת משה לגאון החתם סופר

מובא חידוש יפה בפרשת שמות וזה לשונו: "כוונת חז"ל היתה, כי הלא ידוע שהקב"ה נשבע בשמו הגדול שלא לכלות זרע ישראל בשום אופן, ואם היתה קמה מלכות וגוזרת חלילה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, על כורחך היה הקב"ה גבור ורב להושיע, אלא שגוזרים גזירות וישראל קיימים והקב"ה מסתיר פנים . התחכמו חז"ל ואמרו: הבה נקיים בעצמנו גזירת כליה, שאנו לא נישא נשים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו בטל, ולא יתכן זאת, ועל כורחך יקום ה' ויושיע".

ולעניין שלנו: עמרם גרש את אשתו וסבר שאף כל ישראל ישמעו בקולו בהיותו גדול הדור ויגרשו אף הם נשותיהם, ונמצא חלילה זרעו של אברהם אבינו כלה מאיליו, ואז יאלץ הקב"ה למהר ולהחיש ישועה ופדות מן המצרים. אבל נכזבה תוחלתו, כי עמדו אמנם הצדיקים וגרשו נשותיהם, אבל הרשעים לא גרשו, וע"כ אמרה מרים גזרתך קשה משל פרעה, ולכן כתוב "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" הלך בעצת ביתו.

גם בתקופות חשוכות ובתקופות של גלות שאין נראית ישועה לעין, היאוש מכרסם מבפנים באה התורה ללמדנו שיש להמשיך את סדר החיים המתבקש ואל לנו לעשות חשבונות שונים וחיצונים כי יש אדון שמים המכוון את הכל ומתוך החושך יזריח את אור הגאולה, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא...


    

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.