אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת מקץ 

"רוב החלומות שמראים לאדם בלילה הם חלומות הבאים מהרהורי ליבו ומחשבותיו" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


במהלך ספר בראשית ראינו כמה חלומות כמו חלום יעקב אבינו בדרך לחרן. חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים ובפרשתנו בחלומו של פרעה על פרות ושיבולים שהרזות והשדופות בולעות את השמנות והבריאות ולא נודע כי באו אל קרבנה.

יוסף עצמו גם חלם חלומות על אלומות שמשתחוות לאלומתו, וכן השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו. יוסף מכונה על ידי אחיו "בעל החלומות" והחלומות מלווים אותו בחייו ומתגשמים. יוסף גם פותר חלומות ולא רק חולם. ובנ"ך גם שלמה המלך חלם כמובא בספר מלכים א' פרק ג' ובו מבקש שלמה את בקשתו המפורסמת – "ונתת לעבדך לב שומע, לשפוט את-עמך להבין  בין-טוב לרע". חלום נבוכדנצאר המובא בספר דניאל פרק ב' : בחלום הוא רואה פסל ענק, ראשו עשוי זהב, חזהו וזרועותיו כסף, בטנו וירכיו נחושת, שוקיו עשויים ברזל, וכפות רגליו חלקם חרס וחלקם ברזל. והנה לפתע סלע ענק מופיע מאליו ומרסק את הפסל לרסיסים שאותם מעיפה הרוח. והאבן הופכת להר גדול.

הגמרא במסכת ברכות דף  נ"ה עמוד ב אומרת: "אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו". מה שהאדם חושב ומהרהר ביום, זה מה שהוא יחלום בלילה וזה נתון למצבי רוח או מצב נפשי וגופני באותו זמן. והגמרא מביאה מעשה הממחיש זאת: אמר לו הקיסר של רומי לרבי יהושע בן חנניא: "אומרים עליכם (היהודים) שאתם חכמים, אם כן אמור לי מה אחלום בלילה?", השיב לו רבי יהושע: "תחלום שהפרסים הנלחמים בכם ייקחוך בשבי, ויעבידוך בעבודת המלך, שיתנו לך לרעות חזירים במטה של זהב"   וכמובן שכך היה, כל היום הרהר בזה הקיסר וחלם על זה.

מובא ב"ספר החסידים": "כל שנכספה נפשו למקום או לעשות דבר אחד וכל נפשו שם, בחלומו יראה מאותה דוגמה, וכל אלה חלומות וכיוצא בהן אינן מחלומות שמגיד המלאך, אלא מתוך הרהורין רואה אף בחלומו דוגמתן" (ספר החסידים, סימן שפ"ב).

ובהמשך הגמרא שם היא אומרת כי ישנם חלומות שווא הבאים על ידי שדים, ולזה התכוון  הפסוק בספר זכריה פרק י' פסוק ב' : "וַחֲלֹמוֹת הַשָּׁוְא יְדַבֵּרוּ". וכך כתוב בספר קהלת ה, ו': "כי ברב חלמות והבלים ודברים הרבה כי את האלקים ירא". בספר מנחת יהודה סימן מ"ז רבי יהודה פתייה זצ"ל מבאר את דברי רבא בגמרא, כי יש חלומות הבאים ע"י מלאך ויש שבאים ע"י שדים והשדים – נהנים לצחוק על בני האדם ולשטות בהם, ולכן הם מראים חלומות ביעותים לבני האדם כדי שיפחדו. וכאשר האדם מתייחס ברצינות לחלומותיהם, הם רואים כי לא היה יגיעם לשוא לכן הם יחזרו שוב להראות להם חלומות כאלה ואף יותר קשים עד שישלטו על האדם ולכן צריך לשאול את החכם מה לעשות. וכנגד זה הגמרא שם בדף נ"ז עמוד ב' כותבת: "החלום – אחד משישים לנבואה". חלומות הבאים משמים לבשר לאדם בשורה טובה או על העתיד להזהירו מגזירה רעה שלא תבוא עליו, שתביאו לפשפש במעשיו ולשוב מעוונותיו, לביטול הגזירה.

 ובגמרא שם דף נ"ה ע"ב:  "ואמר רבי יוחנן, שלשה חלומות מתקיימין, חלום של שחרית (לפנות בוקר) וחלום שחלם לו חבירו, וחלום שנפתר בתוך חלום. ויש אומר: אף חלום שנשנה (שחזר על עצמו)".
לסיכום רוב החלומות שמראים לאדם בלילה הם חלומות הבאים מהרהורי ליבו ומחשבותיו של האדם במהלך היום ויש חלומות שבאים ע"י שדים הרוצים להפחיד את האדם ולכן לא צריכים להתייחס אליהם, או לדאוג מהם ומכל מקום ילך לשאול רב בעניין שיכוון אותו. וכבר אמרו רבותינו: "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, כשם שאי אפשר לתבן בלא בר, כך אי אפשר לחלום בלי דברים בטלים". כלומר, כל חלום, גם אם הוא חלום אמיתי, טומן בחובו דברים שאינם אמיתיים ולפעמים גם מופרזים. והחלומות שהזכרנו לעיל שהם מתקיימים צריך לדעת את הכלל שמובא בגמרא: "כל החלומות הולכים אחר הפה". ולכן את החלום יש לספר לאוהבו כדי שיפתור לו אותו לטובה ובזה הוא משפיע על קיומו לטובה.
האם אפשר לפסוק הלכה מחלום? במקרה שאב הניח כסף ולא אמר היכן הוא והלך לעולמו ובחלום בא ואמר במדוייק את המיקום ואת הסכום אך אמר שהם של מעשר שני (שבכסף זה צריך לקנות מאכל ולאכלו בירושלים בקדושה) מה הדין?                                     

נפסק בחושן משפט סימן רנ"ה סעיף ט' : "היה פקדון ביד אביהם, ואינו יודע היכן הניחו, ואמרו לו בחלום: כך וכך הם, ובמקום פלוני הם, ושל פלוני הם או של מעשר שני הם, ומצאם במקום שנאמר לו ובמנין שנאמר לו – דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, אלא הרי הם שלו". מהלכה זו מתבאר שאין שיקול הלכתי-משפטי לדברי חלומות: "דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים" בכוחם של חלומות לברר מציאות, וכך להזהיר על העתיד ולבשר טובות ורעות, אך אין בכוחם להורות הלכה למעשה – שכן התורה "לא בשמים היא", ואין לשמוע לבעל החלום בנוגע לפסק הלכה.    

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.