אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת וירא

"מידות החסד והרחמים הן המאפשרות להתקרב אל הקב"ה, וללכת בדרכיו" פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


מבאר טו

אברהם אבינו היה ידוע במצוות הכנסת אורחים. לאוהלו היו ארבעה פתחים מכל רוחות השמים, כדי שכל עני או עובר אורח יראה פתח ויכנס. ללא עוזרים או משרתים היה דואג אברהם אבינו בעצמו לאורחיו ודואג לכל חסרונם. תחילת הפרשה מספרת לנו על אברהם שהיה לאחר מילתו (ביום השלישי) כשהוא עדיין חלש ומתרפא, הוא מחפש אורחים  ונזכיר שהוא בגיל 99 וכמה מסירות הייתה לו. אברהם הוא עמוד החסד "חסד לאברהם". אברהם הגיע להבנה זו מהתבוננות בבריאה מהנהגת הקב"ה את עולמו הבין אברהם שרצונו של הבורא בחסד ובמאור פנים לכל אדם, "חסד ה' מלאה הארץ" הקב"ה זן ומפרנס לכל בטובו הגדול בחן בחסד וברחמים. ביקש אברהם אבינו ללכת בדרך הבורא וזה היה לחלק ממנו.

הגמרא בבא בתרא דף י' ע"א: שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? ממשיכה הגמרא: "אמר לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם", אמר לו טורנוסרופוס אדרבה אתם מקלקלים בנתינת הצדקה. הקדוש ב"ה נתן לנו את הזכות להיות ערבים זה לזה ומתוך כך לזכות למצוות כדי שנירש טובה לחיי העולם הבא.

על כך נאמר בגמרא בדף יד ע"א: "ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב: 'אחרי ה' אלהיכם תלכו'? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר: "כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא" אלא הכוונה להלך אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא מלביש ערומים, דכתיב: 'ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם' אף אתה הלבש ערומים.  הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב: 'וירא אליו ה' באלוני ממרא'  אף אתה בקר חולים. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, דכתיב: 'ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו'  אף אתה נחם אבלים. הקדוש ברוך הוא קבר מתים, דכתיב: 'ויקבר אותו בגיא', אף אתה קבור מתים".

אף שמידותיו של הקב"ה רבות, מדגיש רבי חמא ברבי חנינא דווקא את מידת החסד. המהר"ל בחידושי אגדות, הסביר אומנם         מה שאמר דווקא הילוך אחר מידותיו לעשות חסד ולא לעשות משפט, כי אי אפשר שיהיה עושה משפט כמו שעושה ה' יתברך, רק גמילת חסד דבר זה ראוי אל הכל, אבל מידת המשפט אין יחוס משפט האדם אל משפט ה' יתברך, שהרי אפשר שיטעה האדם במשפט, ולכך עליו אין שייך לומר הלך אחר מידותיו".

דווקא מידות החסד והרחמים הן המאפשרות להתקרב אל הקב"ה, וללכת בדרכיו. ואמנם, נראה שהתורה כולה מבקשת לכוון את האדם דווקא אל מידת החסד, שכך למדנו בגמרא: דרש ר' שמלאי: תורה - תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים; תחילתה גמילות חסדים, דכתיב: 'ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם'  וסופה גמילות חסדים, דכתיב: 'ויקבר אותו בגיא' ומכאן שאם תחילתה וסופה חסד זה מלמד אותנו על כולה שהיא מדת החסד.

 

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.